Reklamačný poriadok
                                                              pre internetový obchod: www.svietidla-elmont.sk
                                                                             - verzia č.3/od 1.9. 2015 -

Predávajúci
a prevádzkovateľ e-shopu:
Marian Jelínek - Elmont
Sídlo: Veternicová 33, 841 05 Bratislava
Kamenná prevádzka: Elmont eshop - Svietidlá, Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava-Petržalka
Zodpovedná osoba: Marian Jelínek
telefón v čase prevádzky: 0917 553 857
e-mail: eshop@elmont.sk
 

Prevádzková doba:
- aktuálne zverejnená na našom druhom e-shope: www.svietidla-eshop.sk

Spotrebiteľ:
- Fyzická alebo právnická osoba (ďalej len "spotrebiteľ"), ktorá kúpila tovar z nášho internetového
obchodu, e-shopu.


1. Všeobecné ustanovenia:
- Súčasťou balenia je daňový doklad (faktúra/doklad z reg.pokladne),ktorý slúži ako záručný list
- Pri osobnom prevzatí tovaru je spotrebiteľ povinný si tovar skontrolovať.
- Pre fyzické osoby, nepodnikateľov je na zakúpený tovar poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ
nie je uvedené inak. 
- Záručná doba začína plynúť dňom osobného prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou osobou.
- Pre spotrebiteľov - právnicke osoby (podnikateľov, obch. spoločnosti) sa záručná doba riadi prísl.
ustanoveniami OZ.
- Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu našej kamennej
prevádzky osobne, poštou alebo kuriérom.

2. Oznámenie reklamácie:
a/ osobne počas prevádzkovej doby na adrese našej prevádzky na Medveďovej 1/A, Bratislava.
- Pri osobnom oznámení reklamácie vyplní predávajúci Reklamačný protokol, v ktorom uvedie popis,
prejav vady a čas, odkedy sa vada prejavuje. Originál reklamačného protokolu odovzdá predávajúci
spotrebiteľ.
- Spotrebiteľ predloží predávajúcemu originál daňového dokladu (predávajúci si urobí kópiu).
- Oprávnená reklamácia je bezplatná
- Oprávnenosť reklamácie a posúdenie chyby prevedie odborný pracovník predávajúceho, resp. výrobcu.
b/ zaslaním reklamovaného tovaru na adresu našej prevádzky na Elmont eshop - Svietidlá,
Medveďovej 1/A, Bratislava.
- Spotrebiteľ zasiela tovar prepravnou spoločnosťou (kuriér, Slovenská pošta).
- Zásielku nezasielajte formou dobierky–zásielky zaslané na dobierku nepreberáme. Zásielku
odporúčame
pre prípad poškodenia počas prepravy zasielať ako poistenú krehkú zásielku.
Ak bude zásielka pri preprave poškodená, predávajúci nenesie za poškodenie žiadnu zodpovednosť.
- K tovaru musí byť priložený vyplnený Reklamačný protokol, ktorý je zverejnený na našom e-shope.
- Reklamovaný tovar zasiela kupujúci s priloženou kópiou daňového dokladu.
- Reklamovaný tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný.
- Oprávnená reklamácia je bezplatná.
- Pri oprávnenej reklamácii bude spotrebiteľ vrátená cena dopravy na základe dokladu o zaplatení
prepravných nákladov. Kópiu dokladu o zaplatení prepravných nákladov doručí spotrebiteľ na adresu
predávajúceho poštou alebo e-mailom.
- Oprávnenosť reklamácie a posúdenie chyby prevedie odborný pracovník predávajúceho,resp.výrobcu.
- Spiatočnú dopravu tovaru ku spotrebiteľovi pri oprávnenej reklamácii hradí predávajúci

3. Pri oprávnenej reklamácii sú možnosti:
a/ ak bol tovar nepoužitý, po dohode s výrobcom môže predávajúci tovar vymeniť za nový
b/ pri použitom tovare bude tovar opravený, resp. vadná čať vymenená
c/ ak ide o rovnakú chybu, ktorá už bola dvakrát odstraňovaná, tovar bude vymenený za nový

Ak ide o chybu neodstrániteľnú:
a/ buď bude tovar vymenený za nový po dohode s výrobcom
b/ alebo bude vrátená kúpna cena
c/ alebo na základe dohody bude spotrebiteľovi vrátená časť kúpnej ceny primeraná poškodeniu

4. Reklamácia nebude uznaná za oprávnenú, ak:
a/ pri osobnom odbere kupujúci prevzal svietidlo napriek zrejmej vade, na ktorú bol predávajúcim upozornený
b/ uplynula záručná doba 
c/ spotrebiteľ  nereklamoval vadu písomne, neuviedol popis a prejav vady a nepredložil originál dokladu
o nákupe
d/ nebol zakúpený v našom obchode
e/ bol tovar neprimerane opotrebovaný, nesprávne zapojený na elektr. sieť, boli použité nesprávne svetelné zdroje a pod.
f/ bolo interiérové svietidlo použité do exteriéru (nerešpektovanie bezpečnostného krytia ozn. IP)
g/ bolo svietidlo upravované, pozmenené a pod.
h/ sa uplatňuje na  poškodenú časť tovaru alebo tovar ako celok, na ktorý bola poskytnutá zľava
a spotrebiteľ bol na túto vadu upozornený

5. Predávajúci je povinný pri zamietnutí reklamácie:
- Predávajúci je povinný v prípade zamietnutia reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného
posúdenia, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy.
Toto odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie;
presnú identifikáciu posudzovaného výrobku; popis stavu výrobku; výsledok posúdenia; dátum
vyhotovenia odborného posúdenia. Posudok vypracuje výrobca alebo dovozca tovaru.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní. Lehota 30 dní začína plynúť:
a/ v deň oznámenia reklamácie osobne na našej prevádzke pri vyplnení Reklamačného protokolu
b/ v deň odoslania reklamovaného tovaru poštou alebo kuriérom na adresu našej prevádzky

7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku.
Povinnosť oznámenia o uskutočnených zmenách je splnená oznámením č. verzie Reklamačného
poriadku s vyznačením dátumu zmeny.

- Reklamačný protokol na vytlačenie a vyplnenie


V Bratislave dňa 13.06.2014
Zmeny Reklamačného poriadku:
- verzia č.2/od 20.11. 2014
- verzia č.3/od 01.09. 2015 (upravené po certifikačnom audite firmou "Nakupuj bezpečne.sk")
 

Marian Jelínek, prevádzkovateľ