Prehlásenie o ochrane osobných údajov spotrebiteľa
                                                     v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.
                                               pre internetový obchod: www.svietidla-elmont.sk
                                                                - verzia č.2/z 20.11.2014 -


1. Ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich
spotrebiteľov (kupujúcich), získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu alebo
v objednávkovom procese, nakladáme v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Plne rešpektujeme súkromie svojich spotrebiteľov. Pre vybavenie objednávky ale potrebujeme
osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre plnenie kúpnej zmluvy, zaslanie tovaru a komunikáciu
so spotrebiteľom.

3. V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. a zákona č.84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov máme
internetový obchod www.svietidla-eshop.sk zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

4. V zmysle zákona č.122/2013 Z.z. a zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov máme
odbornou firmou vypracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov a Bezpečnostné opatrenia.
Na ochranu našej IT siete používame antivírový program ESET.

5. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, v poznámke pred
odoslaním objednávky uveďte, že žiadate vymazanie osobných údajov po naplnení kúpnej zmluvy
a uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vymazanie osobných údajov na základe Vašej žiadosti
Vám oznámime e-mailom.

6. Z vyššie uvedeného zákona vyplýva aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej
strane, čo rešpektujeme. Výnimkou je, ak si spotrebiteľ výberie doručenia tovaru dopravnou službou.
V tomto prípade musíme potrebné údaje poskytnúť externému dopravcovi ReMax, za účelom doručenia
zásielky.
7. Ako prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzujeme právo odstúpiť od záruky bezpečného
zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym
páchateľom-hackerom.

Spotrebiteľ využívaním služieb internetového obchodu a vystavením objednávky,
dáva súhlas k zhromažďovaniu svojich osobných údajov v potrebnom rozsahu.

V Bratislave 13.06.2014/zmena 20.11.2014
Marian Jelínek, prevádzkovateľ