Obchodné podmienky
v zmysle zákona 102/2014 Z.z. účinného od 13.06. 2014,
platné pre internetový obchod: www.lampy-eshop.sk 
- verzia č.8/ platná od 01.01.2018 -
 
PREDÁVAJÚCI
a prevádzkovateľ internetového obchodu:
Marian Jelínek - Elmont
Veternicová 33, 841 05 Bratislava
Kamenná prevádzka - výdaj tovaru: Elmont eshop - svietidlá kancelárske
Medveďovej 1/A, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO: 14 021 501
IČ DPH: SK1024890746
Zodpovedná osoba: Marian Jelínek
Povolenie na podnikateľskú činnosť: Obvodný úrad Bratislava, odbor Živnostenského podnikania,
č. ObU-BA-OZP1-2013/55665-2, číslo živnostenského registra: 104-13206 zo dňa: 17.09.2013

Telefón v čase prevádzky: 0917 553 857 
e-mail: eshop@elmont.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, Bratislava, e-mail: ba@soi.sk
Prevádzková doba: aktuálne zverejnená na úvodnej strane nášho druhého e-shopu: www.svietidla-eshop.sk
 
1. Všeobecné ustanovenia
- Tieto Obchodné podmienky sú určené pre maloobchodný predaj a nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu
predávajúceho a stanovujú zmluvné vzťahy medzi spotrebiteľom a prevádzko-vateľom e-shopu fy Marian Jelínek - Elmont
(ďalej len „predávajúci“) a sú záväzné pre obe zmluvné strany.
- Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne
prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti
predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím elektronickej pošty, telefónu, adresného listu a ponukových katalógov.
- Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom
predávajúceho
b) na uzavretie ktorej dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie
bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým
priestorom predávajúceho
- Spotrebiteľ - fyzická osoba (nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ) nakupujúci tovar z internetového obchodu predávajúceho
za podmienky jeho súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami a súhlasu so spracovaním jeho osobných údajov.
- Spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť) nakupujúca tovar z interne-tového obchodu predávajúceho
za podmienky súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami. Nevyžaduje sa súhlas so spracovaním osobných údajov.
Podľa zákona nie je spotrebiteľ a platia preň iné pravidlá pri vrátení tovaru a záruke.
- Tovarom sa rozumejú svietidlá a svetelné zdroje prezentované v internetovom obchode alebo ponukových katalógoch
predávajúceho.
- Trvalým nosičom na účely tejto zmluvy sa rozumie papier, e-mail, SMS, CD-DVD, USB kľúč/PC a pod.
- Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar na základe Potvrdenia o odsúhlasení objednávky, resp. kúpnej zmluvy
uzavretej na diaľku, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom vhodným na ochranu pri preprave.
 
2. Objednávanie tovaru
Povinné náležitosti záväznej objednávky:
- meno a priezvisko spotrebiteľa
- aktuálna adresa s PSČ
- kontakt pre komunikáciu a overenie objednávky
- v prípade firmy povinné daňové údaje a meno zodpovednej osoby
- množstvo a druh objednaného tovaru, popr. doplnkového tovaru
- spôsob platby, spôsob dopravy
- presné miesto dodania, meno a telefón osoby poverenej prevzatím a skontrolovaním tovaru 
- tovar je možné objednať aj bez registrácie na e-shope
V prípade, že výrobca, resp. dovozca niektorý typ svietidiel predáva v balení len po 2-3ks, alebo ako sadu v jednom balení,
nie je možné objednať len jeden kus (napr. nočné lampy).
Táto skutočnosť je uvedená v popise svietidla.
V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ pred odoslaním objednávky MUSÍ zakliknutím príslušného okienka potvrdiť:

a/- že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami
b/- že súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol predávajúcemu
Zaslanie objednávky:
- pomocou nákupného košíka na e-shope
- e-mailom na adresu predávajúceho: eshop@elmont.sk
- telefonicky: 0917 553 857 a následne objednávku potvrdiť e-mailom 
- osobne v kamennej prevádzke na adrese: Elmont - eshop svietidlá, Medveďovej 1/A, Bratislava.
- za nepresné a neúplné údaje v objednávke, chybnú špecifikáciu a počty nesie plnú zodpovednosť spotrebiteľ
- záväznú objednávku môže zaslať len osoba staršia ako 18 rokov
- objednávka pred akceptovaním predávajúcim môže byť overená u spotrebiteľa
Zaslaním objednávky dáva spotrebiteľ predávajúcemu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
 
Po obdržaní objednávky zašle predávajúci spotrebiteľovi automatickým e-mailom: 
POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY DO SYSTÉMU. 
Toto potvrdenie sa nepovažuje za potvrdenie objednávky ani za platne uzavretú kúpnu zmluvu.
Súčasťou tohto potvrdzujúceho mailu sú aj tieto Obchodné podmienky a Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na
odstúpenie od zmluvy.

 
3. Kúpna zmluva
Po obdržaní platnej objednávky predávajúci preverí položky objednávky, možnosti dodania, ceny,
predpokladaný termín dodania a e-mailom ich oznámi spotrebiteľovi v: 

POTVRDENÍ O ODSÚHLASENÍ OBJEDNÁVKY
Zaslaním tohto potvrdenia je platne uzavretá kúpna zmluva,
okrem prípadu,
 ak spotrebiteľ nebude súhlasiť s možnosťami a termínmi dodania a pod. 
V odpovedi na tento e-mail vyjadrí svoje námietky. Pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na ďalšom postupe,
kúpna zmluva nie je právoplatne uzavretá a predávajúci nie je povinný plniť objednávku.
 
4. Možné termíny dodania tovaru:
a/ objednaný tovar v potrebnom množstve má predávajúci na sklade: termín expedície z nášho skladu do 2 prac. dní.
b/ štandardný-sériový tovar, ktorý MÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR: 7-14 dní od objednania u výrobcu.
c/ štandardný-sériový tovar, ktorý NEMÁ výrobca, resp. dovozca na sklade v SR: 7-21 dní od objednania u výrobcu.
d/atypický tovar, tovar vyrobený na mieru - výrobca zaháji výrobu až po obdržaní objednávky a tovar dovezený
zo zahraničia na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa: termín dodania cca  10-30 dní. Tento tovar je označený
v e-shope, resp. v popise kategórie.
Prevádzkovateľ e-shopu si vyhradzuje právo čiastočného plnenia objednávky podľa momentálnych skladových zásob
výrobcu, resp. dovozcu, okrem prípadov, keď kupujúci výslovne žiada v objednávke dodať predmet objednávky naraz ako celok.
 
5. Dodacie podmienky
Doručenie tovaru – možnosti výberu spotrebiteľom:
a/ Osobný odber
v našej kamennej prevádzke v Bratislave na Medveďovej ulici 1/A počas prevádzkových hodín aktuálne zverejnených
na stránke nášho e-shopu: www.lampy-eshop.sk
b/ Prostredníctvom kuriéra ReMax s doručením do 3 prac. dní od expedície z nášho skladu
- služba prepravy poisteného balíka pri platbe vopred prevodom na účet je spoplatnená sumou:3,80 € - služba prepravy
poisteného balíka, vrátane dobierky je spoplatnená sumou: 5,-€.
c/ Prostredníctvom kuriéra do ČR s doručením do 5 prac. dní od expedície z nášho skladu 
- pri platbe vopred prevodom na účet účtujeme prepravné 12,00 € pri balíku do 10kg váhy
- pri platbe na dobierku účtujeme prepravné 13,20 € pri balíku do 10kg váhy
- podľa vzájomnej dohody
d/ Pri nákupe tovaru nad 180,-€ s DPH, neúčtujeme spotrebiteľovi v SR žiadne prepravné, je zdarma.
 
6. Prevzatie tovaru 
a/ Spotrebiteľ alebo ním poverená osoba je povinný pred prevzatím tovaru si skontrolovať obal tovaru. 
Ak je obal viditeľne poškodený, je povinný tovar neprevziať a túto skutočnosť oznámiť prítomnému prepravcovi a za jeho
prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. 
b/ V prípade, že tovar je poškodený, spotrebiteľ tovar nesmie prevziať od prepravcu, ale okamžite musí spísať so
zodpovedným pracovníkom prepravcu zápis o poškodení zásielky s podrobným popisom poškodenia. 
Ak je možnosť, prosíme urobiť fotografie poškodeného tovaru. Následne nás kontaktuje.
c/ Pokiaľ je obal nepoškodený a až pri rozbalení balíka zistí spotrebiteľ poškodenie tovaru, je povinný v čo
najkratšom čase, najneskôr do 24 hod. od prevzatia balíka, kontaktovať prepravcu, t.j. kuriéra ReMax.
Následne nás prosím kontaktujte.
d/ Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, pri zistení neúplnosti zásielky alebo rozdielu s daňovým dokladom,
je spotrebiteľ túto skutočnosť povinný oznámiť písomne predávajúcemu obratom, najneskôr do 3 prac.dní.
e/ Pokiaľ spotrebiteľ poverí inú osobu prevzatím tovaru, vyššie uvedené body platia aj pre ňu. 
f/ Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po opakovanej výzve prepravcom, prepravca vráti tovar predávajúcemu.
Ak kupujúci si želá znovu zaslať tovar, musí dopredu uhradiť predávajúcemu cenu dopravy a dobierky.
g/ Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu, alebo osobne, predávajúci nie je povinný plniť kúpnu zmluvu a tovar môže
predať inému spotrebiteľovi.
 
7. Platobné podmienky 
Spotrebiteľ je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom, ktorý si
určil v objednávke.
Platby za tovar - možnosti výberu spotrebiteľom:
a/ v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom odbere v našom kamennej prevádzke v BA. 
b/ na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra ReMax
c/ preddavkovou faktúrou a bankovým prevodom na náš účet.
Číslo účtu Vám oznámime v Potvrdení o odsúhlasení objednávky alebo ak bude už tovar na našom sklade.
Daňový doklad bude priložený v doručenom balíku.
d/ v zmysle §3, odst.1, písmena "pri cenovo náročnom tovare a pri tovare atypickom, vyrobenom výrobcom alebo
dovezený dovozcom na objednávku,
 predávajúci má právo na úhradu primeranej finančnej zálohy formou preddavku.
Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti pri osobnom odbere, dobierkou alebo nebude uhradená
faktúra, resp. preddavková faktúra, nebude odovzdaný spotrebiteľovi a spotrebiteľ nemá právo na
tento tovar.


8. Kúpna cena tovaru
- V súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, kupujúci a predávajúci sa na kúpnej cene dohodli.
- Vystavením záväznej objednávky spotrebiteľ súhlasí s kúpnou cenou uvedenou na e-shope a použitím tlačidla "Odoslať
objednávku s povinnosťou úhrady", v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. sa zaväzuje tovar prevziať a túto kúpnu cenu zaplatiť. 
- Uvedené ceny platia iba pri objednávke z internetového obchodu.
- Ceny tovaru uvedené pri produktoch sú vrátane 20% DPH a poplatkov do recykl. fondu SR. 
- Ceny tovaru nezohľadňujú náklady na dopravu. 
- Ceny svietidiel sú bez svetelných zdrojov, pokiaľ v popise svietidla alebo kategórie nie je uvedené inak.
- V prípade doobjednávania tovaru, cena dopravy bude posudzovaná individuálne.
Vlastnícke právo: Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa jeho prevzatím alebo prevzatím ním poverenou osobou
pri osobnom odbere, alebo od prepravcu
- Počas prepravy za tovar nesie zodpovednosť prepravná spoločnosť.
 
9. Odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. §7, odst.1 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa:
- Odstúpenie od zmluvy sa riadi "Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy"
- Odstúpenie sa vykoná na formulári "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku".
- Tieto dokumenty sa nachádzajú na úvodnej strane e-shopu v časti „Obchodné dokumenty“.
- Spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. §7 odst.1 o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo
ním
poverenou osobou.

- Odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote oznámi spotrebiteľ predávajúcemu písomne na poštovú
adresu našej prevádzky.

- Po prijatí riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy zašleme spotrebiteľovi v najkratšom možnom termíne
e-mailom na spotrebiteľom zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.
- Podľa §10 odst.1, je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho
odovzdať predávajúcemu. Spotrebiteľ lehotu dodrží, ak podal tovar na prepravu v posledný deň lehoty.
- Možnosť vrátiť tovar do 14 dní nesmie spotrebiteľ chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru.
- Spotrebiteľ je povinný prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady, nepoškodený,
nepoužitý a kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a originálu daňového dokladu.
Odporúčame tovar vrátiť doporučene ako poistený balík a nie na dobierku.
- Po doručení odstúpenia od zmluvy do 14 dní budú vrátené spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím
zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru k nemu.
- Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k spotrebiteľovi, bude uhradená až po doručení vráteného tovaru,
príslušenstva a originálu daňového dokladu späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.
- To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
(napr. expresne), ktorý ponúkame. 
- Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, ak v odstúpení od zmluvy spotrebiteľ
výslovne neuviedol iný spôsob platby.
- v zmysle § 3 odst.1 písmena "i", ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu a množstvo nie je
možné vrátiť prostredníctvom pošty alebo prepravcu.
- v zmysle § 7 odst.6 písmena "c" spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru pri predaji tovaru
vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom tovaru na základe individuálnej
objednávky spotrebiteľa.
- To, ktorý tovar sa vyrába, resp. dovezie predávajúcemu na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa, je jasne oznámené
buď na úvodnej strane kategórie a platí pre celú kategóriu/ podkategóriu, alebo v popise svietidla.
Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré je predmetom odstúpenia od zmluvy.
- Osobitné právo na odstúpenie od zmluvy a teda na vrátenie tovaru a peňazí má len spotrebiteľ - fyzická osoba 
(nepodnikateľ, koncový spotrebiteľ), ktorý si tovar zakúpil a tento tovar neslúži na výkon jeho zamestnania, povolania alebo podnikania. 
- Právo na odstúpenie od zmluvy nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť)
ani fyzická osoba, občan, ktorej tovar slúži pri zamestnaní, podnikaní alebo ďalšom predaji.
V prípade, že tovar je vrátený v rozpore s vyššie uvedeným, je spotrebiteľ povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené
s uvedením tovaru do pôvodného stavu, opravou tovaru, náhradu chýbajúceho príslušenstva, opotrebovanie,znehodnotenie tovaru a pod.
- Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j.pred prevzatím tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho: 
- Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo zrušiť kúpnu zmluvu alebo jej časť v týchto prípadoch:
a/ objednaný tovar bol vypredaný, resp. sa už nevyrába a nie je možné ho znova zabezpečiť
b/ objednávku nebolo možné overiť (chybné telefónne číslo alebo e-mailová adresa, spotrebiteľ neodpovedá na e-maily,
nezdvíha telefón a pod.)
c/ spotrebiteľ neuhradil faktúru, resp. preddavkovú faktúru
d/ ak spotrebiteľ odmietne uhradiť kúpnu zmluvu pri osobnom odbere. 
Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe.
e/ Ak spotrebiteľ neprevezme tovar od prepravcu ani po opakovanej výzve prepravcom a prepravca vráti tovar predávajúcemu.
f/ ak kupujúci neprevezme tovar pri osobnom odbere a ak nebolo dohodnuté inak
g/ V prípade, ak už spotrebiteľ zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet
v plnej výške do 14 dní po dni pripísania platby na účet predávajúceho alebo 14 dní od zrušenia kúpnej zmluvy.
h/ ak spotrebiteľ napriek výzvam prepravcu alebo predávajúceho neprevezme tovar, kúpna zmluva je neplatná
a predávajúci nie je povinný plniť kúpnu zmluvu a opakovane posielať tovar spotrebiteľovi.


10. Podmienky výpredaja (akcie) tovaru
Pri akcii - výpredaji svietidiel, platia tieto predajné podmienky:
- Akcia platí do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob, ktoré máme na sklade.Ich počet je uvedený v detaile popisu svietidla.
- Akciové ceny sú konečné, nie je možné ich kombinovať s inými zľavami, zľavou za osobný odber,
bezplatnou dopravou a pod. Pri objednávke nad 180,- € s DPH je doprava zadarmo. 
- Ak si spotrebiteľ objedná viac svietidiel ako máme na sklade, akciová cena platí len na počet uvedený na e-shope.
Na ďalšie svietidlá platí pôvodná cena pred zľavou.
- Ak si v jednom čase objedná akciové svietidlo viac spotrebiteľov, uprednostnený bude ten, ktorý odoslal objednávku skôr. 
- Tieto podmienky platia ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak.

11. Záruka za vady tovaru
Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi (nepodnikateľovi, konečnému spotrebiteľovi) v zmysle
Reklamačného poriadku predávajúceho a v zmysle Občianskeho zákonníka, t.j. spravidla 24 mesiacov odo dňa prevzatia
tovaru, pokiaľ nie je v popise svietidla uvedené inak.
- Záruku za vady tovaru poskytuje predávajúci spotrebiteľovi - právnickej osobe (podnikateľovi) v zmysle Obchodného zákonníka.
- Reklamačný poriadok je zverejnený na úvodnej strane tohto e-shopu v menu"Obchodné dokumenty" a je prístupný
v kamennej prevádzke.
- Daňový doklad je súčasne Záručným listom

12. Ochrana osobných údajov
- V súlade s prísl. ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, zaslaním objednávky udeľuje spotrebiteľ
v prospech predávajúceho svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v takom rozsahu, aký mu poskytol
spotrebiteľ v objednávke, resp. inej korešpodencii.
- Predávajúci sa týmto zaväzuje, že osobné údaje získané od spotrebiteľa neposkytne tretím osobám a bude rešpektovať
súkromie spotrebiteľa. Osobné údaje budú použité pre potreby súvisiace s plnením kúpnej zmluvy.
- Predávajúci má spracované "Prehlásenie o ochrane osobných údajov" ktorými sa riadi a sú zverejnené na e-shope
v menu "Obchodné dokumenty".

13. Rôzne
a/ Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, schémy zapojenia a pod. uvedené na e-shope boli použité
z katalógových listov, web stránok a pod. výrobcov (s ich písomným súhlasom). 
b/ Predávajúci má právo ich priebežne aktualizovať podľa zmien údajov od výrobcov.
Predávajúci neručí za úplnú presnosť údajov a farieb obrázkov.
c/ V prípade odmietnutia prevzatia zásielky objednaného tovaru, bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy,
predávajúci má právo na náhradu skutočných prepravných nákladov od spotrebiteľa. 
d/ Ak spotrebiteľ uvedie miesto dodania adresu tretích osôb, znáša akékoľvek riziká s tým spojené.
e/ Dodávku tovaru zabezpečujeme na území celej Slovenskej republiky a po dohode aj do ČR.
f/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť informovať o zmenách je splnená
označením verzie a dátumu zmeny v hlavičke Obchodných podmienok.
g/ Spotrebiteľ má možnosť podať reklamáciu, sťažnosť a podnet na adrese kamennej prevádzky predávajúceho v čase
prevádzkových hodín aktuálne zverejnených na stránke e-shopu alebo e-mailom.
h/ Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom, úhrady kúpnej ceny a uplynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
i/ Na právne vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú prísl. ustanovenia Občianskeho zákonníka,
zákona č.102/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, zákona č.22/2004 Z.z.
o elektronickom obchode a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
j/ V súvislosti s účinnosťou zákona 391/2015 Z.z. "Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov" od 1.2. 2016 sme
doplnili text:

- Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť
o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona
č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotre-biteľských sporov
s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba
zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo
voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na
podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach
konkrétneho subjektu alterna-tívneho riešenia sporov.

14. Podmienky použitia Poukážky na zľavu:
1. použitie Poukážky na zľavu sa vzťahuje na nákup svietidiel a svetelných zdrojov na intern.obchode: www.lampy-eshop.sk
2. zľavu 10% nie je možné si uplatniť na dopravu tovaru k spotrebiteľovi, okrem prípadu, ak nákup tovaru presahuje 180,-€
v zmysle Obchodných podmienok
3. zľavu 10% z Poukážky na zľavu nie je možné sčítať s inými zľavami
4. jedinečný zľavový kód je potrebné vpísať do Poznámok v objednávke. 
Akceptovanie zľavy Vám potvrdíme mailom na adresu zadanú v objednávke
5. poukážka platí do vyznačeného dátumu
6. Poukážka na zľavu je prenosná, ale môže byť použitá len raz

15. Dodatok v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch platného od 01.01. 2018.
1. V zmysle vyššie uvedeného zákona naša firma je distribútorom EEZ,
kategória 5: Svetelné zdroje a osvetľovacie zariadenia.
Spotrebitelia, ktorí kúpili z nášho internetového obchodu www.svietidla-eshop.sk svetelné zdroje
alebo osvetľovacie zariadenia, majú možnosť spätného zberu v našej prevádzke na Medveďovej
ul. 1/A, Bratislava-Petržalka v čase prevádzkových hodín.
- v prípade zasielania elektroodpadu poštou alebo kuriérom, dopravu za tieto zásielky neplatíme
- v zmysle pokynov nášho zmluvného partnera na zber odpadu, musia byť osvetľovacie telesá
komplet, tak ako boli v prevádzke, nie len ich jednotlivé časti.
2. V zmysle vyššie uvedeného zákona sme povinní oznámiť výšku recyklačného poplatku (RP)
naším spotrebiteľom:
- Skupina 5.1.1 Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky        0,07€/ks
- Skupina 5.1.2 LED žiarovky                                           0,07€/ks
- Skupina 5.1.3 Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových
  a nízkotlakové sodíkové výbojky                                    0,07€/ks
- Skupina 5.2.1 Svietidlá pre žiarivky a LED žiarovky
  s výnimkou svietidiel z domácností do 1ks                      0,07€/ks
- Skupina 5.2.2 Svietidlá a ostatné osvetľovacie zariadenia
  neuvedené v inej skupine s hmotnosťou do max. 5kg       0,07€/ks
- Skupina 5.3.1 Svietidlá pre žiarivky a LED žiarovky s výnimkou
  svietidiel z domácností s hmotnosťou do max. 5ks           0,30€/ks
- Skupina 5.3.2 Svietidlá a ostatné osvetľovacie zariadenia
neuvedené v inej skupine a hmotnosťou do max. 5kg       0,30€/ks
- Skupina 5.4.1 Iné svietidlá a osvetľovacie zariadenia
neuvedené v inej skupine                                              0,12€/kg
Ceny RP sú bez DPH a sú zarátané v cene tovaru.
3. Sadzby za obalové komodity (spotrebiteľské obaly) uvedené na trh našou firmou:
- Plasty bez PET      110,00 €/tona
- Papier a lepenka     80,00€/tona
Ceny za obalové materiály sú bez DPH a sú zarátané v cene tovaru.
4. Plastová taška (na odnesenie tovaru) hrúbka steny nad 50 mikrometrov.
Tieto tašky evidujeme, ale neposkytujeme ich za úhradu, t.j. sú bezplatné

Okrem uvedených nákladov má naša firma nemalé náklady za administratívne práce spojené z evidenciou,
kvartálnymi a ročnými hláseniami ... Vaša spokojnosť je nám prvoradá.

 
Spotrebiteľ zaslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky
prečítal, porozumel im  a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.
 
 
Predávajúci má spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov a Bezpečnostné
opatrenia podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
 
 
 
Prosíme, baliaci materiál zlikvidujte ekologicky, príroda Vám poďakuje.
 
 
V Bratislave dňa 13.06.2014


Zmeny Obchodných podmienok:
- verzia č.2/ od 20.11. 2014
- verzia č.3/ od 01.01. 2015 ( zrušenie prepravy Slovenskou poštou)
- verzia č.4/ od 04.06. 2015 (upravený článok 2)
- verzia č.5/ od 01.09. 2015 (upravené po certifikačnom audite firmou "Nakupuj bezpečne.sk")
- verzia č.6/ od 01.02. 2016 (článok 13, bod "j" zmenený vzhľadom na účinnosť zákona 391/2015 Z.z."Alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov" od 1.2. 2016)
- 7.4. 2017 pridaný bod č. 14 - podmienky použitia Poukážky na zľavu
- verzia č.7/ od 24.09.2017 (drobné úpravy po certifikačnom audite firmou "Nakupujbezpečne.sk")
- verzia č.8/ od 01.01.2018 ( dodatok v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch)
                      
                                                                                                                       Marian Jelínek, prevádzkovateľ